អត្ថបទថ្មីៗ

គុណសម្បត្តិទាំង៦របស់មនុស្សដែលជោគជ័យតែងតែធ្វើដោយខ្លួនឯង និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងអាជីវកម្ម

តើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យទេ? ​​                                                                                [អានបន្ត ...]

March 13, 2018