អត្ថបទថ្មីៗ

​ចំណេះដឹងទូទៅ

គុណសម្បត្តិទាំង៦របស់មនុស្សដែលជោគជ័យតែងតែធ្វើដោយខ្លួនឯង និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងអាជីវកម្ម

តើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យទេ? ​​                                                                                [អានបន្ត ...]

March 13, 2018

សំណួរ​ទាំង​នេះ​​​​លោក​​​​​​​អ្នក​​​​គួរ​​ជៀសវាងឆ្លើយ​​​ដាច់​ខាត​​​ពេល​​សម្ភាសន៍​ការងារ

នៅ​ពេល​​ទៅ​សម្ភាសន៍​មិន​មែន​សំណួរ​អ្វី​ក៏​ចេះ​តែ​ឆ្លើយ​ដែរ​នោះ​ទេ។ លោក​អ្នក​ជា​បេក្ខជន​ត្រូវ​ដឹង​ថា​ ​​តើ​សំណួរ​ណា​ដែល​ [អានបន្ត ...]

February 3, 2018