អត្ថបទថ្មីៗ

ច្បាប់

តើអ្វីទៅជាការងារចាប់បង្ខំ ឬការងារជាកាតព្វកិច្ច?

អនុសញ្ញាណទាំងឡាយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ កំណត់និយមន័យនៃការងារ ដោយបង្ខំ ឬការងារជាកាតព្វកិច្ចដោយវាក្យស័ព្ទទូទៅថា គឺជាការងារ [អានបន្ត ...]

September 1, 2017