អត្ថបទថ្មីៗ

គំនិតសហគ្រិនភាព

គុណសម្បត្តិទាំង៦របស់មនុស្សដែលជោគជ័យតែងតែធ្វើដោយខ្លួនឯង និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងអាជីវកម្ម

តើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យទេ? ​​                                                                                [អានបន្ត ...]

March 13, 2018

វិធីសាស្រ្តបញ្ចៀសជម្លោះដោយសារការទាល់គំនិតគ្នា

ជាការពិតណាស់ ការទាល់គំនិតគ្នា ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា ដែលមានគំនិតប្រឆាំងគ្នា មានគំនិតមិនស្របគ្នា តែងតែប្រកែកនូវគំនិតរបស់ភាគីម្ខាងទៀត វាបានធ្វើ [អានបន្ត ...]

September 9, 2017