អត្ថបទថ្មីៗ

ការងារស្ម័គ្រចិត្ត

កម្មវិធីបេសកកម្មយុវជនសុឆន្ទៈសង្គមប្រចាំឆ្នាំ ក្រោមប្រធានបទ “វឌ្ឍនភាពសង្គម ផ្តើមចេញពីយុវជន”

ក្រុមយុវជនសុឆន្ទៈនៃនិស្សិត ថ្នាក់ពិសេសភាសាបារំាង គ្រោងនឹងរៀបចំអោយមាននូវកម្មវិធី បេសកកម្មយុវជនសុឆន្ទៈសង្គម​ប្រចាំឆ្នាំក្រោមប្រធានបទ“វឌ្ឍនភាពសង្គមផ្តើមចេញពីយុវជន”ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល [អានបន្ត ...]

February 20, 2018

ឳកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្ដីពីអនាម័យសម្រាប់កុមារ

Goel Community គឺជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2006 ជាមួយបេសកកម្មផ្តល់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដល់ភូមិក្រីក្រ [អានបន្ត ...]

September 28, 2017

ឳកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវេទិកាយុវជនអាស៊ាន ២០១៧

វេទិកាយុវជនអាស៊ាន ២០១៧  ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីបណ្តាប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកអាស៊ាន។ កម្មវិធីនេះរៀបចំក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ [អានបន្ត ...]

September 28, 2017