អត្ថបទថ្មីៗ

នរណាជាជើងខ្លាំងក្នុងវិស័យបណ្ដាញសង្គម ?

ខាងក្រោមនេះ ជាចំណាត់ថ្នាក់មួយដែលចុះផ្សាយក្នុងការសែតបារាំង ៖

1. Facebook

logo facebook

Facebook  គឺជាបណ្ដាញសង្គមឈានមុខគេលំដាប់លេខ ១ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 2.2 ពាន់លាននាក់

 

2. YouTube

logo youtubeមានទម្រង់ជា vidéo, Youtube ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ២⁣ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 1.8 ពាន់លាននាក់

3. WhatsApp

logo whatsapp pngApplication សម្រាប់ផ្ញើសារ និង Chat តាម Mobile Phone, WhatsApp ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ៣ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 1.5 ពាន់លាននាក់

4. Facebook Messenger

facebook messengerApplication សម្រាប់ផ្ញើសារ និង Chat តាម Mobile Phone,   Facebook Messenger  ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី 4 ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 1.3 ពាន់លាននាក់

5. Facebook Groups

facebook groupsApplication mobile សម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រង groupes Facebook។ វាជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី 5 ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 1 ពាន់លាននាក់

6. Google Hangouts

google hangoutsApplication mobile និងជាកន្លែងផ្ទុកសារ, Google Hangouts  ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី 6 ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 1 ពាន់លាននាក់

7. WeChat

wechatApplication នៃ messager ដែល Install លើ Smartphone, WeChat ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី 7 ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 1 ពាន់លាននាក់

8. Tencent QQ

qq tencentសេវ៉ាកម្ម សារ ក្នុងប្រទេសចិន, QQ ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ៨ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៨០៥ លាននាក់

9. Instagram

instagram Instagram ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ៩ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៨០០ លាននាក់

 

10. Tencent Qzone

ស្រដៀងនឹង Facebook ដែរ, វាជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១០ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៥៦២ លាននាក់

11. iQiyi

iQiy, សេវាកម្ម vidéo ចិន ស្រដៀងនឹង Youtube ហើយជាគូរប្រកួតរបស់ Netflix ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១១ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៥០០ លាននាក់

12. Tencent Videos

សេវាកម្មកម្សាន្តនិងចែករំលែក vidéos, Tencent Videos ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១២ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៥០០ លាននាក់

13. Youku Tudou

ជាទម្រង់ vidéo ដូច Youtube ដែលជាគូប្រជែងជាមួយ iQiyi របស់ចិន, Youku  ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១៣ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៥០០ លាននាក់

14. Viber

Viber, Application សម្រាបើផ្ញើសារ និង Call ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១៤ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៥០០ លាននាក់

15. Sina Weibo

ប្រភេទសេវាកម្ម microblog ដូច Twitter ដែរ, Sina Weibo ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១៥ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៤១១ លាននាក់

16. Google+

google+វាស្រដៀងនឹង Facebook និង Twitter ដែរ, Google+ ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១៦ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៣៥៩ លាននាក់

17. Twitter

twitterជាទម្រង់ដូច microblogging, Twitter  ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១៧ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៣៣៧ លាននាក់

 

18. Reddit

logo redditReddit ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១៨ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៣៣០ លាននាក់

19. Snapchat

snapchatSnapchat ជាគូប្រជែងជាមួយ Instagram ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ១៩ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៣០០ លាននាក់

20. Skype

logo skypeSkype  ជាបណ្ដាញសង្គមលំដាប់ទី ២០ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ ៣០០ លាននាក់

 

 

ប្រែសម្រួល៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s