អត្ថបទថ្មីៗ

អានសៀវភៅចំនួន 25​ ក្បាលនេះគឺអាចយល់ច្បាស់ពីជោគជ័យនិងយុត្តិសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរបស់អ្នកនៅឆ្នាំ 2018

girl-reading-a-book-at-home_free_stock_photos_picjumbo_HNCK3576-2210x1473

យើងដឹងហើយថាការអានគឺជាយុត្តិសាស្រ្តមួយដែលមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនបានធ្វើវា មិនថាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកនោះទេ គឺតែងទម្លាប់អាន ។ ការអានគឺជាកត្តាលីករមួយដែលធ្វើអោយមនុស្សចេះច្រើនជាចំណេះដឹងក្នុងថ្នាក់ទៅទៀត។ ហេតុផលនេះដែលមនុស្សជោគជ័យតែងតែអានមិនថាថ្ងៃ មិនថាយប់នោះទេគឺអានគ្រប់ពេល។ បើយើងទទួលទម្លាប់ការអាននោះនិងមានភាពច្បាស់លាស់ និងកំណត់នូវអ្វីដែលយើងចង់បាននៅថ្ងៃអនាគតជាក់ជាមិនខាន។ កត្តាទាំងនេះហើយទើបយើងស្វែងរកនៅសៀភៅល្អ និងជាពត៌មានជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដើម្បីអានទាំង ២៥ ក្បាលនេះ៖

1. Outside Insight: Navigating a World Drowning in External Data                                                 by Jorn Lyseggen

2. Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence—and How You Can, Too by Gary Vaynerchuk

3. Never Lose a Customer Again: Turn Any Sale Into Lifelong Loyalty in 100 Days                by Joey Coleman

4. How to Make Sh*t Happen: Make More Money. Get in Better Shape. Create Epic Relationships. Control Your Life. Do It Now.by Sean Whalen

5. Super connector: Stop Networking and Start Building Relationships That Matter by Scott Gerber and Ryan Pugh

6. Rise and Grind: Outperform, Outwork, and Outhustle Your Way to a More Successful and Rewarding Lifeby Daymond John

7. Performance Partnerships: The Checkered Past, Changing Present, and Exciting Future of Affiliate Marketingby Robert Glazer

8. Your Best Year Ever: A 5-Step Plan for Achieving Your Most Important Goals                   by Michael Hyatt

9. Hug Your Haters: How to Embrace Complaints and Keep Your Customers                         by Jay Baer

10. The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups   by Daniel Coyle

11. Great at Work: How Top Performers Do Less, Work Better, and Achieve More              by Morten T. Hansen

12. The Financial Diet: A Total Beginner’s Guide to Getting Good with Money                       by Chelsea Fagan

13. Treating People Well: The Extraordinary Power of Civility at Work and in Life             by Lea Berman and Jeremy Bernard

14. The Year of Less: How I Stopped Shopping, Gave Away My Belongings, and Discovered Life Is Worth More Than Anything You Can Buy in a Storeby Cait Flanders

16. Thinking in Bets: Making Smarter Decisions When You Don’t Have All the Factsby Annie Duke

17. Big Potential: How Transforming the Pursuit of Success Raises Our Achievement, Happiness, and Well-Being by Shawn Achor

18. When to Jump: If the Job You Have Isn’t the Life You Want by Mike Lewis

19. The Motivation Myth: How High Achievers Really Set Themselves Up to Win           by Jeff Haden

20. The Book of Mistakes: 9 Secrets to Creating a Successful Future  by Skip Prichard

21. Developing the Leader Within You 2.0  by John C. Maxwell

22. INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love    by Marty Cagan

23. Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges   by Amy Cuddy

24. Shortcut Your Startup: Speed Up Success With Unconventional Advice From the Trenches by Courtney Reum and Carter Reum

25. The Million-Dollar, One-Person Business: Make Great Money. Work the Way You Like. Have the Life You Want.by Elaine Pofeldt

25. Type R: Transformative Resilience for Thriving in a Turbulent World by Ama Marston and Stephanie Marston 

girl-reading-pile-of-booksyoung-businessman-working-in-a-virtual-office-1400x934

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s