អត្ថបទថ្មីៗ

ឱកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិប្រចាំកម្ពុជា

ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី៦ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជានឹងត្រឡប់មកវិញ នៅថ្ងៃទី ៨ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា។


ចាប់យកឱកាសដើម្បីក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ។
សិស្ស និស្សិត និងយុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចបំពេញពាក្យសំុចូល ដោយចុចលើនៅ Link ខាងក្រោម៖https://goo.gl/forms/8BeHbeRKGxF5Xdxc2


ផុតកំណត់ការដាក់ពាក្យត្រឹម ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមក FB page ឬ តាមលេខទូរស័ព្ទ 070 466 566, 089 928 598, 097 6686 687។

 

ប្រភព៖ Cambodia Book Fair

ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s