អត្ថបទថ្មីៗ

ឳកាសក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវេទិកាយុវជនអាស៊ាន ២០១៧

វេទិកាយុវជនអាស៊ាន ២០១៧  ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីបណ្តាប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកអាស៊ាន។ កម្មវិធីនេះរៀបចំក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Philippines Diliman ក្នុងទីក្រុង Quezon ។

​ផ្ញើ CV  របស់អ្នកទៅកាន់ aseanyouthforum.ph@gmail.com

ផុតកំណត់ September 29, 2017 (11:00 PM)

ប្រកាសអ្នកជាប់ October 1, 2017 (3:00 PM) ។

22049924_492095437839369_592036242491334508_n

 

ប្រភព៖ ​ASEAN Youth Forum

ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s