អត្ថបទថ្មីៗ

គណៈកម្មាធិការប្រលងថ្នាក់ជាតិប្រកាសពីការប្រលងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល

គណៈកម្មាធិការប្រលងថ្នាក់ជាតិបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ ។​ សូមមើលការប្រកាសខាងក្រោមដើម្បីបានដឹងពីព័ត៌មានលម្អិត​៖

imageimageimageimageimage

imageimageimageimageប្រភព៖​ ហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ​សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

1 Comment on គណៈកម្មាធិការប្រលងថ្នាក់ជាតិប្រកាសពីការប្រលងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាល

  1. Kkk

    Like

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s