អត្ថបទថ្មីៗ

សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (RULE) ប្រកាសកាលបរិច្ឆេទចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

សាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសកាលបរិច្ឆេទចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា និងមុខជំនាញនីមួយៗនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨។
ចូលរៀនវគ្គទី១ : ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ចូលរៀនវគ្គទី២ : ថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

មើលការប្រកាសខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌លម្អិត៖

Rule 2

 

ប្រភព ទំព័រហ្វេសប៊ុកសមាគមនិស្សិតសាលា Rule

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s