អត្ថបទថ្មីៗ

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ (RUFA) ចេញកាលបរិច្ឆេទទទួលសិស្សចូលរៀនឆ្នាំមូលដា្ឋន (ឆ្នាំទី១) ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

សាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ឬហៅកាត់ថាសាលារចនាបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការរើសនិស្សិត អោយចូលរៀនឆ្នាំទី១ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ រួមនឹងកាលបរិច្ឆេទ និងលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

21752334_815944848586360_4158188043118927113_n

21731036_815944845253027_3281963460784222392_n

ប្រភព : ទំព័រហ្វេសប៊ុកសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s