អត្ថបទថ្មីៗ

ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំ Chaktomuk Short File Festival 2017

Outsources ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំ Chaktomuk Short File Festival 2017​ ជាច្រើននាក់។

កម្មវិធីប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី ២៥ តុលា​ ២០១៧។

Call for Volunteer 2-01.jpg

ផុតកំណត់ ​១៦ កញ្ញា ២០១៧ 
​ព័ត៏មានបន្ថែម និងការចុះឈ្មោះ​ ៖   bit.ly/csffvolunteer17

ប្រភព៖ Chaktomuk Short Film Festival

​ដោយ៖ ពេជ្រ

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s