អត្ថបទថ្មីៗ

Volunteer ក្នុងកម្មវិធី Horror movie film festival

 

 

“The wait is over. It’s a horror movie film festival, the first of it’s kind in Cambodia. Three days of festival from October 19th – 21st that will be screening horror movies, have haunted houses, lots of parties, workshops, competitions, horror fashion show, virtual reality booth, etc ” . Seang Sreypich

កម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ ១៩ ដល់ ២១ ខែតុលា ២០១៧ ។

ចុះឈ្មោះតាមរយៈ ៖  https://goo.gl/TB77hJ

ប្រភព៖  Seang Sreypich

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s