អត្ថបទថ្មីៗ

អគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេទាំង ១០លើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីឈ្មោះអគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ អគារទាំងអស់នោះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងដើម្បីបម្រើនូវសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា សណ្ឋាគារ ការិយាល័យ និងកន្លែងស្នាកនៅ ជាដើម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វាក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះផងដែរ។

10. International Commerce Centre ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង​ HongKong, China កម្ពស់484m (1588ft) 118ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ 2010

banner

 

09. Shanghai World Financial Centre ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងShanghai, China កម្ពស់492m (1614ft) 101ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ 2008

dhfittosize_800_600_d9cd9f7abba63ae5d668e3b32b9a7dcd_shanghaiworldcenter

08. Taipei 101 ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងTaipei, Taiwan កម្ព ស់508m (1667ft) 101ជាន់ បញ្ចាប់  ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ2004

taipei_101

07. Guangzhou CTF Financial Centre ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង​ Guangzhou, China កម្ពស់530m (1739ft) 111ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ 2016

160527

06. ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងNew York city, United States កម្ពស់541.3m (1776ft) 104ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ 2014

a10410997_746272168783357_7336255411585893447_n.0

05. Lotte World Centre ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង​ Seoul, South Korea កម្ពស់554.5m (1819ft) 123ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ 2016

Lotte-World-Center

04. Ping An Finance Centre ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង​ Shenzhen, China កម្ពស់599m (1965ft) 115ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ 2017

23573-82042 (2)

03. Abraj Al-Bait Clock Tower ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង​ Mecca, Saudi Arabia កម្ពស់601m (1971ft) 120ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ2012

Abraj-Al-Bait-6

02. Shanghai Tower ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង​ Shanghai, China កម្ពស់632m (2073ft) 128ជាន់  បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ 2015

shanghaitower

01. Burj Khalifa ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង​ Dubai, United Arab Emirates កម្ពស់828m (2717ft) 163ជាន់ បញ្ចាប់ការសាងសង់​នៅឆ្នាំ​ 2010

burj-khalifa

ដោយ៖​ ក្ដាមដុត

ប្រភព៖ Wikipedia

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s