អត្ថបទថ្មីៗ

តើអ្វីទៅជាការងារចាប់បង្ខំ ឬការងារជាកាតព្វកិច្ច?

អនុសញ្ញាណទាំងឡាយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ កំណត់និយមន័យនៃការងារ ដោយបង្ខំ ឬការងារជាកាតព្វកិច្ចដោយវាក្យស័ព្ទទូទៅថា គឺជាការងារ ឬសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទ ដែលត្រូវបានទាមទារពីបុគ្គលម្នាក់ដោយមាន ការគំរាមដាក់ទោសណាមួយហើយបុគ្គលនោះ ពុំស្ម័គ្រចិត្តបំពេញការងារនោះទេ។

(ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅនីតិការងារ របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ ហ៊ែលចំរើន ទំព័រទី២៩)

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s