អត្ថបទថ្មីៗ

បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេលើលោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញដោយការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ យើងបានឃើញនូវប្រជាជននៅលើសកលលោក កំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនូវគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីទទួលប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ និងកេរ្តិ៏ឈ្មោះ។ ខាងក្រោមនេះជាបញ្ចីឈ្មោះបុគ្គលដែលមានទ្រព្យស​​​​​ម្ប​ត្តិ​ច្រើ​នជា​ង​គេ​នៅ​លើពិ​​ភព​លោ​​កទាំ​ង​ ​១​០​រូប​ក្នុ​ង​លោ​ក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧នេះ​៖​​​​

១០. Michael Bloomberg ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ ៧៥ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤៧.៥ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន Bloomberg L.P

slide_281010_2109679_free

៩.​ Charles Koch ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ ៧៦ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤៨.៣ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន Koch Industries

quote-corporate-welfare-i-think-is-a-disaster-for-this-country-it-s-crippling-our-economy-charles-koch-145-45-06 (2)

៨. Devid Koch ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ ៨១ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤៨.៣ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន Koch Industries

David-Koch-Quotes-3

៧. Larry Ellison ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ ៧២ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៥២.២ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន Orade Corporation

Larry-Ellison-Quotes-5

៦. Carlos Slim Helu ជាជនជាតិ ម៉ិចស៊ីកូ អាយុ ៧៧ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៥៤.៥ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន América Móvil, Gropo Carso

Inspirational-Quotes-by-Billionaire-Carlos-Slim-Helu

៥. Mark Zuckerberg ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ ៣២ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៥៦ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន Face Book

MZ1

៤. Amancio Ortega ជាជនជាតិ អេស្ប៉ាញ អាយុ ៨០ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៧១.៣ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន Indatix, Zara

3e9cdb38ce870d6c25ebb684be48395e

៣.​ Jeff Bezos ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ ៥៣ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៧២.៨ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន​Amazon.com

1e64d8e41d0d339ff4c9b625b4e329e6

២.​ Warren Buffet ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ 86ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៧៥.៦ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន​​ Berkshire Hathaway

3-Warren-Buffett-Quote-setting

១. Bill Gates ជាជនជាតិ អាមេរិច អាយុ ៦១ឆ្នាំ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៨៦ពាន់លានដុល្លារ ហើយប្រភពធនធាន​​ Microsoft

bill-gates-success-is-a-lousy-teacher1-760x427

ប្រភព៖ Wikipedia

ដោយ៖ ក្ដាមដុត

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s