អត្ថបទថ្មីៗ

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាខ្លះដែលកាន់ បានពីរអាណត្តិជាប់គ្នា?

មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតី ៤៥រូបមកហើយ។ ប៉ុន្តែមានប្រធានាធិបតីតែ ១៤ រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលកាន់តំណែងបានពីរអាណត្តិជាប់គ្នា។ តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា៖

  1. ប្រធានាធិបតីទី១ អាមេរិកលោក George Washington (1789-1797)

03b401ee-89e7-4abd-bfd0-df61ac12d9a1

2. ប្រធានាធិបតីទី៣អាមេរិក លោក Thomas Jefferson (1801-1809)

thomas-jefferson-9353715-1-402

3. ប្រធានាធិបតីទី៤អាមេរិក លោក​ James Madison (1809-1817)

james-madsion-9394965-1-402.jpg

4. ប្រធានាធិបតីទី ៥ អាមេរិក លោក James Monroe (1817-1825)

James_Monroe-AB

5. ប្រធានាធិបតីទី ៧ អាមេរិក លោក Andrew Jackson (1829-1837)

Andrew_Jackson-AB.jpeg

6. ប្រធានាធិបតីទី១៨ លោក Ulysses S. Grant (1869-1877)

jb_nation_grant_1_m

7. ប្រធានាធិបតីទី២៦ អាមេរិក លោកTheodore Roosevelt (1901-1909)

President_Roosevelt_-_Pach_Bros.tif

8. ប្រធានាធិបតីទី២៨ អាមេរិក លោក​​​ Woodrow Wilson (1913-1921)

President_Wilson

9. ប្រធានាធិបតីទី៣៣ អាមេរិក លោក Harry S. Truman (1945-1953)

220px-Harry_S_Truman_-_NARA_-_530677_(2)

10. ប្រធានាធិបតីទី៣៤ អាមេរិក លោក Dwight David Eishenhower (1953-1961)

Dwight_D._Eisenhower,_White_House_photo_portrait,_February_1959

11. ប្រធានាធិបតីទី ៤០ អាមេរិក លោក Ronald Wilson Reagan (1981-1989)

Ronald-Reagan-Public-Domain1

12. ប្រធានាធិបតីទី៤២ អាមេរិក លោក​ Bill Clinton (1993-2001)

BillClinton

13. ប្រធានាធិបតីទី៤៣ អាមេរិក លោក George W. Bush (2001-2009)

George

14. ប្រធានាធិបតីទី៤៤ អាមេរិក លោក Barack Obama (2009-2017)

barack obama

 

ដោយ៖ កូនញញួរ

រូបភាព៖ Google

 

 

បញ្ចេញមតិ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s